Obchodní podmínky


VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO DODÁVKY
ZE SPOLEČNOSTI DIOSS NÝŘANY A.S.I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vzájemná práva a povinnosti dvou smluvních stran, tj. dodavatele a odběratele, vyplývající z jejich vzájemné obchodní spolupráce. Součástí VOP je i reklamační řád.

Kvalifikace termínů těchto VOP:

Dodavatel: společnost DIOSS NÝŘANY a.s.

Odběratel: fyzická nebo právnická osoba nakupující zboží společnosti DIOSS NÝŘANY a.s.

Předmět dodávky: výrobek, zboží či služba dle písemné objednávky odběratele písemně odsouhlasené dodavatelem, resp. dle smlouvy.

Zboží: produkt společnosti DIOSS NÝŘANY a.s.

Smluvní obchodní vztah: vztah mezi dodavatelem a odběratelem, uzavřený za účelem dodávky zboží či poskytnutí služby.

Smluvní obchodní vztah mezi dodavatelem a odběratelem se řídí právními předpisy ČR, zejména občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. v platném znění a dále pak těmito VOP, které tvoří nedílnou součást tohoto vztahu.

Odběratel v objednávce podané telefonicky, elektronicky či jinou cestou, stvrzuje svůj souhlas s těmito VOP dodavatele.

Pro případ, že odběratel s těmito VOP nesouhlasí, musí to uvést v objednávce a pokud se smluvní strany nedohodnou, není dodavatel schopen plnit požadavky odběratele.

Pokud se dohodne dodavatel a odběratel na jiných podmínkách než je uvedeno v těchto VOP, je jejich vzájemná dohoda nadřazená těmto VOP. Taková dohoda je platná pouze v písemné formě a stvrzená podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.

 

Dodavatel pro výkon své činnosti eviduje své odběratele a k tomu vyžaduje některé základní údaje z důvodu umožnění komunikace s odběratelem, správné fakturace a dalších důvodů vyplývajících z příslušných právních předpisů. Bez znalostí takových údajů nemůže dodavatel začít plnit požadavky odběratele.

 Dodavatel se zavazuje používat osobní údaje objednatele pouze pro komunikaci s objednatelem a pro účely spojené s obchodním stykem s objednatelem. Dále se dodavatel zavazuje osobní data objednatele zabezpečit tak, aby nebyla dostupná třetím osobám.  Zpracování osobních údajů probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. na ochranu osobních dat. Objednatel současně s objednávkou zboží uděluje dodavateli souhlas ke zpracování takto poskytnutých osobních údajů.

 

II. ZPŮSOB OBJEDNÁVÁNÍ

Objednávka je jednostranné závazné právní jednání odběratele adresované dodavateli. Objednávku je možné doručit dodavateli faxem, e-mailem, poštou nebo osobně, vždy však v písemné formě. Smluvně obchodní vztah vzniká okamžikem písemného potvrzení objednávky.

 Objednávka musí obsahovat:

 – datum vystavení

 – obchodní jméno a IČ/DIČ odběratele

 – kontaktní osobu odběratele, oprávněnou jednat ve věci objednávky, včetně tel. (fax, e-mail) spojení,

 – předmět dodávky s jednoznačnou specifikací a uvedením čísla nabídky dodavatele

 – cenová ujednání a způsob fakturace

 – požadovaný termín dodání,

 – způsob plnění (možnost plnění dílčími dodávkami),

 – požadavky na zabalení,

 – způsob odběru zboží, požadavky na dopravu,

 – jiné doplňující údaje.

Objednatel je povinen uvádět vždy jen pravdivé údaje a konkrétní, nezaměnitelné technické zadání předmětu objednávky. V případě, že objednatel dodá dodavateli nepravdivé údaje a nesprávné technické zadání předmětu objednávky, je si objednatel vědom právních důsledků takového jednání, včetně nároku dodavatele na náhradu škody.

 

Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za konstrukční zpracování výrobku, které vyrobil přesně dle konkrétního zadání odběratele a z toho plynoucích jakýchkoliv provozně bezpečnostních rizik. Tímto ustanovením není dotčena ta část díla, kterou vyrobil dodavatel dle svého vlastního konstrukčního návrhu.

Změny v již potvrzené objednávce jsou možné pouze výjimečně, výlučně v písemné formě. V takovém případě dodavatel okamžikem doručení změn objednávky přeruší práce konané na takové objednávce. Dodavateli vzniká nárok na úhradu veškerých nákladů vzniklých v souvislosti s plněním objednávky do okamžiku její změny.

 

III. DODACÍ PODMÍNKY, DODACÍ LHŮTA

Lhůta pro dodání výrobků začíná běžet od dne potvrzení objednávky dodavatelem. V případě technických nejasností začíná tato lhůta běžet od termínu úplného vyjasnění technické dokumentace, případně také od okamžiku dodání materiálu objednatelem, pokud se jedná o takový případ.

Objednatel v dohodnuté dodací lhůtě dostane od dodavatele výzvu k vyzvednutí objednaného zboží. Pokud vyzvedává objednatel zboží osobně v sídle dodavatele, je dodací lhůta zachována dnem převzetí tohoto zboží.  Pokud je dle sjednaných podmínek objednané zboží dodáno objednateli dohodnutým přepravcem, je dodací lhůta splněna okamžikem předání zboží k přepravě. Objednatel musí počítat s dobou, která je k přepravě zboží do sjednaného místa nutná.

Dodavatel je povinen termín dodací lhůty dodržet.

Veškeré události vyšší moci, stejně jako události, které nemůže dodavatel ovlivnit a které znemožňují dodání objednaného zboží včas, zbavují objednatele odpovědnosti za pozdní dodání zboží. Dodavatel se zavazuje pro případ, že taková událost nastane, neprodleně informovat objednatele o pozdním dodání zboží a o náhradní dodací lhůtě. 

 

IV. CENA, SPLATNOST, PLATEBNÍ PODMÍNKY

Dodavatel sdělí cenu odběrateli na vyžádání formou cenové nabídky.

Cena za výrobky není trvale neměnná a je přímo závislá na pohybu cen za materiály, energie a plyny na trhu.

Dojde-li ke změně zadání výrobku od odběratele (změna materiálu, změna rozsahu prací apod.), je úměrně rozsahu změn měněna i cena za výrobek a případně i dodací lhůta.

V případě, že dodavatel není schopen držet cenu z jiných než výše uvedených důvodů, musí to neprodleně po zjištění této skutečnosti oznámit odběrateli.

Cena může být navýšena až po vyslovení souhlasu odběratelem.

Splatnost faktur je běžně 14 kalendářních dní. Po dohodě s odběratelem je možno stanovit splatnost odlišně.

Oprávněné námitky k faktuře lze uplatnit pouze písemně a ve lhůtě splatnosti faktury.

Zaplacením se rozumí připsání platby na účet dodavatele nebo složení finanční hotovosti na pokladnu dodavatele či zaplacení ceny dobírky přepravci v případě expedice dobírkou.

Vlastnické právo k dodávanému zboží přechází na odběratele až okamžikem zaplacení celé kupní ceny a všech ostatních závazků (smluvní pokuta, úrok z prodlení, atd.).

V případě, že odběratel nezaplatí za dodané zboží v dohodnutém termínu, zavazuje se zaplatit dodavateli smluvní pokutu a to v prvních 15ti dnech ode dne splatnosti ve výši 0,05% a dále pak 0,1% z celkové nezaplacené částky za každý kalendářní den prodlení. V případě, že odběratel nezaplatí celou kupní cenu v době splatnosti faktury, má dodavatel právo od smlouvy odstoupit. V tomto případě není dotčen nárok dodavatele na náhradu škody.

Při době prodlení úhrady větší než 30 dnů bude dlužník vyzván k okamžitému zaplacení dlužné částky a pokud nedojde k nápravě, dojde k vymáhání dluhu soudní cestou, popřípadě může být pohledávka postoupena třetí straně. Současně si dodavatel vyhrazuje právo zveřejnit jména takovýchto dlužníků.

V případě exekuce nebo uplatňování pohledávek třetí osoby na zboží, za které objednatel dohodnutou kupní cenu dodavateli ještě neuhradil, je objednatel povinen oznámit dodavateli tuto skutečnost písemně, aby mohl dodavatel uplatnit svá vlastnická práva k tomuto zboží.

 

 V. PŘEVZETÍ ZBOŽÍ, MÍSTO PŘEVZETÍ, PŘEPRAVA, SKLADNÉ

Převzetí zboží je možné pouze za předpokladu, že odběratel nemá vůči dodavateli žádné finanční závazky po termínu splatnosti v souvislosti s předchozími dodávkami. Standardním místem převzetí zboží je sídlo dodavatele, není-li smluvně ujednáno jinak. Odběratel je povinen při odběru překontrolovat dodávané zboží co do počtu kusů dle potvrzeného dodacího listu i do kvality. Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami a reklamačním řádem stvrzuje odběratel podpisem dodacího listu. Požaduje-li odběratel dodávku zboží na jiné místo, bude zboží zasláno způsobem, na kterém se smluvní strany dohodnou v objednávce potvrzené dodavatelem.

Při převzetí zásilky od dopravce je odběratel povinen za přítomnosti dopravce nebo jeho zástupce ověřit stav a množství dodávaného zboží. V případě ztráty nebo poškození zboží při přepravě je odběratel povinen sepsat se zástupcem dopravce zápis o poškození nebo ztrátě zboží, aby bylo možné uplatňovat náhradu vzniklé škody u přepravce. Zástupce přepravce tento zápis potvrdí. O vzniklých skutečnostech odběratel neprodleně písemně vyrozumí zástupce dodavatele (s podáním nejpozději do 3 dnů) a zašle mu zápis sepsaný s dopravcem. V případě, že odběratel výše uvedený zápis nevyhotoví, má se za to, že se odběratel vzdává náhrady za poškozené nebo chybějící kusy zásilky.

Nepřevezme-li odběratel zboží z důvodů ležících na jeho straně (i z důvodu nezaplacení), nese všechny náklady spojené s opakovaným dodáním či uskladněním v plné výši.

Nevyzvedne-li si odběratel zboží do 30 kalendářních dnů po sjednaném termínu, je dodavatel oprávněn zboží vyfakturovat, uskladnit a k ceně plnění účtovat i skladné. Od tohoto okamžiku běží pro zboží záruční doba a nebezpečí škody způsobené ve spojitosti s uskladněním přechází na odběratele. Skladné je účtováno zpravidla ve výši 0,1% ceny předmětu plnění za každý kalendářní den, přičemž maximální lhůta je 30 kalendářních dní. Po této lhůtě propadá zboží ve prospěch dodavatele a odběratel je povinen zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 100% ceny předmětu plnění.

Skladování materiálu odběratele v provozovně dodavatele je možné pouze výjimečně a na základě písemné dohody. Zbytky z materiálu odběratele použitého na výrobu je odběratel povinen odebrat společně se zbožím. Neučiní-li tak, skladuje jej dodavatel na náklady odběratele po dobu 3 pracovních dnů, následně jej bez dalších výzev a nároků zlikviduje.

 

 VI. ZADRŽENÍ ZBOŽÍ DODAVATELEM

 Pokud má odběratel u dodavatele nevyrovnané finanční závazky po splatnosti, vyhrazuje si dodavatel právo pozastavit výdej dalšího zboží odběrateli až do doby vyrovnání všech závazků. O zadržení dodávek a zastavení výroby dodavatel odběratele informuje telefonicky, e-mailem nebo jiným způsobem. Takovéto zadržení zboží nemůže být posuzováno jako prodlení v dodací lhůtě ze strany dodavatele.

 

VII.  ZÁRUKY ZA JAKOST A ODPOVĚDNOST ZA VADY

Dodavatel poskytuje odběrateli na své vlastní výrobky záruku v délce 24 měsíců ode dne převzetí zboží.

Dodavatel ručí za kvalitu své práce a za provedení předmětu plnění v souladu s technickou specifikací odběratele uvedenou v odsouhlasené objednávce včetně použitých materiálů a případných povrchových úprav.

Odběratel má právo uplatnit záruku jen na zboží, které vykazují prokazatelné vady, vztahuje se na ně platná záruka a byly prokazatelně dodány dodavatelem.

Odběratel je povinen zajistit prohlídku zboží co se týče počtu kusů, kvality povrchu a zjevné deformace tvaru při jeho převzetí, následnou odbornou prohlídku ostatních náležitostí (rozměrů apod.) pak co nejdříve po jeho převzetí. Jestliže tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zjištěných na zboží dodatečně, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době jeho převzetí od dodavatele.

Záruka se nevztahuje na žádné materiály dodané odběratelem a na konstrukční řešení použitá odběratelem a z tohoto titulu vyplývající bezpečnost a funkčnost výrobků.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení dodaného zboží, na vady způsobené atmosférickými poruchami, živelnými pohromami, nesprávným skladováním, neodborným zacházením a rušivým zásahem třetích osob.

Pokud odběratel použije dodané zboží k dalšímu zpracování, má se za to, že je důkladně prohlédl a to včetně vynaložení odborné péče a konstatoval, že jsou v pořádku. Nároky odběratele na úhradu škody způsobené po dalším zpracování dodaného zboží (např. jeho zabudování do vyššího celku) jsou vyloučeny.

Za zboží třetích osob dodané dodavatelem ručí tento s přihlédnutím k rozsahu záručních podmínek těchto třetích osob.

Záruční doba v případě nepřevzetí zboží odběratelem ve sjednaném termínu běží od tohoto termínu. Obdobně platí i v případě zadržení zboží dodavatelem z titulu neplacení odběratelem.

 

VIII. REKLAMACE ZBOŽÍ

Zjistí-li odběratel na předmětu plnění vadu, je povinen toto bez zbytečného odkladu písemně oznámit dodavateli. Neučiní-li tak, záruka zaniká.

Za písemné ohlášení vady – reklamaci, je považován fax, e-mail, doporučený dopis a zápis z jednání doručený dodavateli. Ostatní formy jsou nezávazné. V reklamaci musí odběratel uvést přesný popis vady a své stanovisko, zda vada brání v užití výrobku a je či není odstranitelná a identifikaci objednávky, která se reklamace týká.

Vady spočívající v počtu kusů nebo poškozeném povrchu je povinen odběratel písemně ohlásit nejpozději do 5 dnů ode dne převzetí předmětu plnění. Neučiní-li tak, je na později uplatňované vady tohoto druhu pohlíženo jako na vady, které vznikly až po převzetí předmětu plnění odběratelem a dodavatel tedy za ně nijak neručí.

Dodavatel je oprávněn se prostřednictvím svých zástupců přesvědčit na daném místě, zda je nárok oprávněný či nikoliv a odběratel je povinen mu to umožnit.

 

Oprávněné reklamace

V případě oprávněnosti reklamace ji dodavatel uzná a nabídne odběrateli náhradní plnění.  Odběratel nemá právo, bez předchozí dohody s dodavatelem, zvolit samostatně způsob nápravy.

Dodavatel je povinen reklamaci vyřídit nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění.

 

Neoprávněné reklamace

Odběratel nemá právo uplatňovat záruku na vady zboží, na které byl dodavatelem prokazatelně před jeho převzetím upozorněn a proti kterým nevznesl písemně námitku.

Bude-li shledáno, že reklamace je neoprávněná, je odběratel povinen dodavateli nahradit prokazatelné náklady vzniklé s šetřením reklamace včetně cestovních nákladů.

 

 IX. SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST

V případě, že dojde ke  sporu mezi dodavatelem a odběratelem, bude tento spor řešen u obecného soudu dodavatele.

Na vztahy neupravené těmito VOP se použijí právní předpisy České republiky.

 

 X. ZÁVĚR

V případě, že některá z ustanovení VOP nejsou objednateli srozumitelná, je povinen to oznámit dodavateli a sjednat jiná ustanovení. Pokud se tak nestane, jsou tyto podmínky pro objednatele závazné a dodavatel je považuje za objednatelem odsouhlasené.

 

Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 1.1.2014.

Společnost DIOSS NÝŘANY a.s. si vyhrazuje právo na změnu těchto VOP. Případná změna bude řádně zveřejněna a bude se týkat objednávek přijatých až po datu zveřejnění a nabytí účinnosti těchto změn.
Napište nám

Rádi Vám odpovíme na Vaše dotazy či poptávku.
Údaje označené hvězdičkou * jsou povinné.Kontakt

DIOSS NÝŘANY a.s.
Přehýšov 251
330 23 Přehýšov

+420 378 017 111
info@dioss.cz